ขั้นตอนการรับสมัคร
  • 1. กรอกใบสมัคร
  • 2. ส่งใบสมัคร
  • 3. ชำระเงินค่าคู่มือการสมัครสอบ
  • 4. เลือกช่วงเวลาสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
  • 5. ประกาศเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ และพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ
  • 6. ประกาศผลสอบและทุนการศึกษา
  • 7. รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร
  • 8. ชำระเงินค่าเล่าเรียนและยืนยันการรายงานตัว
เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน (ข้อมูลนักเรียนที่สมัครเรียนเท่านั้น)